Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu pod nazwą fablu.pl oraz zasady świadczenia Usług z jego wykorzystaniem.

Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

 1. DEFINICJE

 

1.              Partner — podmiot inny aniżeli Usługodawca, którego usługi lub towary są prezentowane w ramach Serwisu lub którego towary lub usługi prezentowane są w wiadomościach kierowanych do Użytkowników.

2.              Regulamin — niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu.

3.              Serwis — serwis internetowy Usługodawcy dostępny w domenie https://fablu.pl/

4.              Umowa — umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

5.              Usługi — opisane w Regulaminie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu.

6.              Towar – opisane w Regulaminie towary oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu.

7.              Usługodawca — Grzegorz Marek i Anita Nowakowska-Marek prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w ramach Multitextil s.c. GRZEGORZ MAREK ANITA NOWAKOWSKA MAREK z/s w Izabelinie (ul. Henryka Sienkiewicza 23, 05-080 Izabelin) REGON: 101593364, NIP: 7282793310.

8.              Użytkownik — osoba fizyczna lub osoba prawna posiadające pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Serwisu, osoby niepełnoletnie nie są uprawnione do korzystania z Serwisu.

9.              Konsument – Użytkownik nabywający Towary od Usługodawcy z wykorzystaniem Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

10.          Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę drogą poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści o charakterze marketingowym kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje dotyczące produktów, nowości i promocji oferowanych w Serwisie.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.              Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową wspierającą HTML5, CSS3, Javascript, Cookies i Web Storage.

2.              Pełne korzystanie z Serwisu wymaga posiadania konta poczty elektronicznej. W szczególności konto poczty elektronicznej będzie wymagane dla uwierzytelniania i zawierania umów sprzedaży.

3.              Koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu i Usług obciążają Użytkownika.

4.              Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych określonych w Regulaminie.

5.              Korzystanie z Usług może wiązać się z typowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet, dlatego też Usługodawca zaleca przedsięwzięcie przez Użytkowników odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania, takich, jak np. korzystanie z programów antywirusowych.

6.              Płatności w ramach Serwisu mogą być dokonane z wykorzystaniem zintegrowanego z Serwisem systemu płatności elektronicznych, tj. Przelewy24. Użytkownik przez rozpoczęciem korzystania z usług tego serwisu powinien zapoznać się i zaakceptować regulamin dostępny na jego stronach.

7.              Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub poszczególnych Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje lub uzasadnione interesy Usługodawcy, Partnerów i innych Użytkowników.

8.              Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać powszechnie obowiązujące przepisy oraz szanować dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej Usługodawcy, pracowników i współpracowników Usługodawcy, Partnerów oraz osób trzecich. Użytkownicy nie mogą zamieszczać w Serwisie materiałów lub treści, które będą naruszać prawo, dobra osobiste lub majątkowe wyżej wymienionych osób lub prawa na dobrach niematerialnych wyżej wymienionych osób.

9.              Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, a za taką działalność zostanie uznane w szczególności:

   1. umieszczanie lub rozpowszechnianie treści zawierających jakiekolwiek wirusy, złośliwe oprogramowanie, robaki, konie trojańskie, szkodliwy kod, bądź inne środki, które mogą uszkodzić Serwis lub infrastrukturę techniczną, w ramach której działa Serwis;
   2. zautomatyzowane korzystanie z Serwisu, które może prowadzić np. do nadmiernego obciążenia Serwisu;
   3. próby uzyskania dostępu do tych elementów Serwisu, które nie są publicznie udostępniane;
   4. uniemożliwienie lub utrudnienie korzystania z Serwisu Usługodawcy, Partnerom lub innym Użytkownikom;
   5. zamieszczanie treści, na których zamieszczenie nie wyraził zgody Usługodawca, w szczególności reklam i materiałów promocyjnych Użytkowników lub innych podmiotów.

10.          Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. W sytuacji stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Serwisu lub problemów technicznych w korzystaniu z Serwisu, Użytkownik może o tym fakcie poinformować Usługodawcę z wykorzystaniem narzędzi do kontaktu udostępnionych w Serwisie. Usługodawca podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

11.          Usługodawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wyłączenia dostępu do Serwisu w celu jego sprawdzenia, konserwacji, aktualizacji lub naprawy. O wyłączeniu dostępu do Serwisu Usługodawca poinformuje Użytkowników odpowiednim komunikatem w Serwisie, chyba że nie będzie możliwości dodania takiej informacji. Użytkownikom nie będą przysługiwać żadne roszczenia odszkodowawcze związane z tym, że Serwis będzie czasowo niedostępny.

12.          Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania za pośrednictwem Serwisu informacji handlowych dotyczących działalności Usługodawcy lub Partnerów.

13.          Wysyłanie przez Użytkownika niechcianych lub zawierających groźby wiadomości do innych Użytkowników jest niedopuszczalne. Aby zgłosić spam lub fałszywe wiadomości e-mail, należy skontaktować się z Usługodawcą.

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

1.              Autorskie prawa majątkowe do layoutu Serwisu, do logotypów, grafik, zdjęć i treści zamieszczonych w Serwisie lub wiadomościach do Użytkowników, a także do układu i kompozycji tych elementów przysługują Usługodawcy lub Partnerom.

2.              Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania, tłumaczenia, przystosowywania lub modyfikowania jakichkolwiek utworów umieszczonych w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Użytkownika bez wyraźnej zgody Usługodawcy lub innej osoby, która posiada prawa do rozporządzania danym utworem.

3.              Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie majątkowych i osobistych praw autorskich przysługujących Usługodawcy lub Partnerom.

4.              W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik dopuścił się naruszenia majątkowych praw autorskich do utworów co do których prawa przysługują Usługodawcy, Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej za naruszenie majątkowych praw autorskich, która wynosi za każdy przypadek bezprawnego wykorzystania danych elementów:

   1. 3.000,00 zł, gdy utworem był layout,
   2. 1.500,00 zł, gdy utworem było zdjęcie,
   3. 1.500,00 zł, gdy utworem był tekst,
   4. 1.500,00 zł, gdy utworem była grafika,
   5. 3.000,00 zł, gdy utworem było nagranie wideo lub audio-wideo,
   6. 3.000,00 zł, gdy utworem było nagranie audio.

5.              Kary umowne, o których mowa w pkt. 3.4 stają się wymagalne z chwilą wezwania do ich zapłaty i mogą być naliczane niezależnie dla każdego przypadku naruszenia majątkowych praw autorskich. Kary powyższe nie wyłączają możliwości kierowania dalszych roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych przewyższających wyliczone kary umowne.

6.              Użytkownicy lub Partnerzy umieszczając w Serwisie zdjęcia, materiały graficzne, materiały dźwiękowe, materiały wideo, opinie, opisy, pytania, odpowiedzi, udzielają nieodpłatnego, niewyłącznego upoważnienia do korzystania z nich przez Usługodawcę przez czas nieoznaczony, na nieograniczonym obszarze i terytorium na następujących polach eksploatacji:

   1. utrwalanie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności techniką cyfrową,
   2. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności techniką cyfrową,
   3. rozpowszechnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym m.in. na dowolnych portalach, serwisach, vortalach, stronach internetowych i intranetowych,
   4. tłumaczenie, przystosowywanie i modyfikowanie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
   5. wykorzystywanie w działaniach informacyjnych, sprzedażowych, organizacyjnych, marketingowych, reklamowych i promocyjnych w prasie, telewizji, Internecie i innych mediach oraz środkach przekazu,
   6. obrót z osobami trzecimi w kraju i za granicą,
   7. wykorzystywanie w całości lub we fragmentach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym z innymi utworami, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną, bez obowiązku akceptacji końcowej wersji.

7.              Licencja, o której mowa w ust. 3.6 Regulaminu obejmuje prawo do udzielania sublicencji, jak również prawo do wykonywania praw zależnych i wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych na tożsamych polach eksploatacji.

8.              Licencja, o której mowa w ust. 3.6 Regulaminu uprawnia Usługodawcę do wykorzystywania materiałów w celach komercyjnych i niekomercyjnych.

9.              Użytkownicy zobowiązują się nie zamieszczać jakichkolwiek materiałów, w szczególności grafik, zdjęć, tekstów, plików, co do których nie posiadają pełni praw autorskich lub wyraźnej zgody podmiotu uprawnionego na takie wykorzystanie utworów. W szczególności jakiekolwiek zamieszczone materiały nie mogą naruszać dóbr osobistych innej osoby lub dóbr majątkowych innej osoby, praw na dobrach niematerialnych oraz nie mogą być związane z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji, wykroczeniem lub przestępstwem.

10.          Osoby, które uważają, że ich prawa zostały naruszone mogą przesłać stosowną wiadomość do Usługodawcy z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Serwisie. W wiadomości muszą znaleźć się kompletne i prawdziwe dane podmiotu zgłaszającego oraz informacje pozwalające zidentyfikować zgłaszane naruszenie i uzasadniające jego bezprawność, jak również dane dotyczące ujawnienia naruszenia.

11.          W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika nie będącego Konsumentem materiałów, które naruszają prawa osób trzecich, Usługodawca z tego tytułu będzie mógł obciążyć Użytkownika za każdy taki przypadek karą umowną w wysokości 1.000,00 zł, co nie wyłącza możliwości dochodzenia dalszego odszkodowania przewyższającego wyliczoną karę umowną, która staje się wymagalna z chwilą wezwania do zapłaty.

12.          W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń w stosunku do Usługodawcy z tego tytułu, iż Użytkownik zamieścił materiały naruszające prawa tej osoby, Usługodawca wezwie Użytkownika do wyjaśnienia sprawy oraz do pokrycia wszelkich kosztów wynikłych z potwierdzenia naruszenia praw osoby trzeciej.

 

 1. REJESTRACJA

 

1.              W celu skorzystania z usługi Konta Użytkownik musi zarejestrować w Serwisie. Rejestracja jest bezpłatna. Rejestracja nie jest konieczna dla składania zamówień na Towary lub usługi.

2.              Rejestracja Użytkownika rozpoczyna się od wypełnienia formularza rejestracyjnego a następnie konieczne jest potwierdzenie uzupełnionych danych i aktywowanie Konta Użytkownika.

3.              W przypadku logowania z wykorzystaniem profilu na portalu społecznościowym Użytkownik musi wyrazić zgodę, aby Usługodawca uzyskał dostęp do profilu publicznego Użytkownika oraz jego adresu poczty elektronicznej. Przed udostępnieniem profilu Użytkownik musi zapoznać się z Regulaminem, albowiem wyrażając zgodę na udostępnienie Użytkownik akceptuje Regulamin i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

4.              Procedura odzyskiwania hasła została opisana przy logowaniu do Konta.

5.              Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub nawet usunięcia Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Usługodawcy, Serwisu, innych Użytkowników lub którego działania prowadzą do naruszeń Regulaminu. Przed skorzystaniem z uprawnienia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem oraz wezwie go do zaniechania naruszeń pod rygorem zablokowania lub usunięcia konta.

6.              Niedozwolone jest posługiwanie się przez Użytkownika w procesie rejestracji Konta danymi, w tym adresami e-mail, należącymi do innych osób, chyba że Użytkownik posiada wyraźną zgodę Usługodawcy i takich osób na wykorzystanie ich danych w ramach Serwisu.

 

 1. USŁUGI

 

1.              Zawarcie umowy o świadczenie konkretnej Usługi nie wiąże się z koniecznością korzystania przez Użytkownika z wszystkich Usług. Użytkownik może dowolnie rozpoczynać korzystanie i zaprzestać korzystania z poszczególnych Usług, według własnego uznania, przy czym obowiązany jest uczynić to w zgodzie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Serwis udostępnia następujące Usługi:

   1. możliwość przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie,
   2. prowadzenie Konta,
   3. udostępnienie narzędzi do kontaktu z Usługodawcą,
   4. wyszukiwarkę,
   5. dokonywanie zakupów,
   6. możliwość zamieszczania komentarzy i przeglądania opinii innych Użytkowników,
   7. przesyłanie Użytkownikom informacji (w tym informacji handlowych) na wskazany adres poczty elektronicznej (Newsletter).

2.              Umowa o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony, tj. od chwili wejścia na stronę internetową Serwisu do czasu zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

3.              Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas określony, tj. czas działania Serwisu. Przy czym Konto może zostać zawieszone po 12 miesiącach nieaktywności Użytkownika.

4.              Każdy Użytkownik Serwisu może posiadać tylko jedno Konto. Założenie więcej niż jednego Konta wymaga zgody Usługodawcy. Konta o zdublowanych danych są podstawą do ich usunięcia, po wcześniejszym wezwaniu Użytkownika do wyjaśnień i usunięcia dublujących się danych. W przypadku braku reakcji Użytkownika lub w przypadku oczywistego zdublowania, Konto zostanie usunięte. Zastrzeżenia Użytkownik może zgłosić Usługodawcy za pośrednictwem narzędzi do komunikacji udostępnionych w Serwisie.

5.              Usługodawca nie wyraża zgody na zbywanie Konta lub przenoszenie praw do Konta na podstawie umowy cesji.

6.              Użytkownik w każdym czasie może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta, natomiast Usługodawca może rozwiązać tę umowę za miesięcznym wypowiedzeniem, z tym zastrzeżeniem, że Usługodawca może rozwiązać powyższą umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli Użytkownik pomimo wcześniejszego upomnienia w dalszym ciągu dopuszcza się naruszenia Regulaminu.

7.              Towarów i usług prezentowanych w Serwisie nie należy traktować jako oferty sprzedaży Usługodawcy lecz jako zaproszenie do składania ofert przez Użytkownika. Oferta Użytkownika wiąże przez okres 7 dni od jej złożenia.

8.              Umowa sprzedaży pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest zawierana z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia od Usługodawcy lub osoby działającej na jego zlecenie, iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji. W celu uniknięcia wątpliwości, uznaje się, że umowa sprzedaży nie jest jeszcze zawarta z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia przez Użytkownika.

9.              Użytkownik przed uzyskaniem wiadomości o przyjęciu zamówienia do realizacji może poinformować Usługodawcę, że cofa swoją ofertę. Podobnie po otrzymaniu zamówienia Usługodawca może poinformować o tym, że nie przyjmuje go do realizacji i w konsekwencji nie przyjmuje oferty Użytkownika.

10.          Umowa o świadczenie usługi polegającej na przesyłaniu Użytkownikom informacji (w tym informacji handlowych) zawierana jest na czas oznaczony, tj. czas działania Serwisu i rozpoczyna się z chwilą zamówienia tej usługi przez Użytkownika, co jest wynikiem wyrażenia zgody przez Użytkownika na przesyłanie takich informacji. Użytkownik w każdej chwili może rozwiązać umowę o świadczenie tej Usługi kontaktując się z Usługodawcą za pomocą narzędzi udostępnionych w Serwisie.

11.          W ramach  informacji dostarczanych Użytkownikowi drogą elektroniczną mogą być wysyłane m.in. informacje (w tym informacje handlowe) dotyczące działalności Usługodawcy lub Partnerów.

12.          Usługodawca w ramach Serwisu może umożliwić skorzystanie przez Użytkowników z promocji, rabatów, konkursów i innych podobnych inicjatyw. Szczegółowe zasady powyższych działań Usługodawca opisze w ramach Serwisu.

 

 1. Sposoby i Terminy Dostawy

 

1.              Termin realizacji zamówienia na Towar będzie znajdował się w opisie danego Towaru, a jeżeli nie będzie takiej informacji wówczas Towar na terytorium Polski będzie dostarczany w terminie do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Użytkownika a na terytorium pozostałych krajów Unii Europejskiej w terminie 30 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Użytkownika.

2.              Ceny Towarów będą cenami brutto i będą wyrażone w walucie polskiej.

3.              Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej.

4.              Koszty dostawy obejmują opłaty za transport, dostarczenie oraz koszty usług pocztowych. Użytkownik jest informowany o całkowitych kosztach dostawy w trakcie składania zamówienia.

5.              Sposoby dostawy lub odbioru, jakie Usługodawca udostępnia są następujące:

1)      przesyłka kurierska,

2)      przesyłka kurierska pobraniowa,

3)      odbiór w paczkomacie.

6.              Koszty dostawy, o których mowa w ust. 6.4 są następujące:

a.       w przypadku przesyłki kurierskiej – 10 złotych za przesyłkę,

b.      w przypadku przesyłki do paczkomatu – 10 złotych za przesyłkę.

7.              Usługodawca w ramach Serwisu może wprowadzić możliwość darmowej dostawy w przypadku spełnienia konkretnych kryteriów. Informacja o możliwości skorzystania z darmowej wysyłki będzie prezentowana w trakcie składania zamówienia.

8.              Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Użytkownika faktura VAT.

9.              Użytkownik powinien sprawdzić przesyłkę z zamówionym Towarem przed jej odebraniem celem ustalenia czy nie uległa ona uszkodzeniu w trakcie transportu.

10.          Usługodawca udostępnia Użytkownikowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy:

a.       płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki (wyłącznie przy wyborze sposobu dostawy kurierem),

b.      płatność kartą płatniczą Visa lub MaterCard,

c.       płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.

11.          Właściwości Towarów będą podane w opisie danego Towaru stąd też Użytkownik zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z opisem przed złożeniem zamówienia.

12.          Użytkownik musi być świadom tego, że fotografie lub grafiki prezentujące konkretny Towar mają charakter wyłącznie informacyjny, co oznacza, że zamówiony Towar może nieznacznie odbiegać swoim wyglądem lub kształtem od zaprezentowanego. Ponadto prezentowane w ramach Serwisu fotografie lub grafiki Towarów mogą nie oddawać ich rzeczywistej wielkości oraz barwy, co jest konsekwencją m.in. tego, że na wygląd prezentowanych Towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora.

 

 

 1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ REKLAMACJE

 

1.              Konsument, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), który zawarł Umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: biuro@multi-textil.pl

2.              Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 7.1, Konsument jeśli chce uzyskać zwrot należności na rachunek bankowi powinien przesłać informację o aktualnym numerze konta na który ma zostać dokonany zwrot.

3.              Usługodawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.

4.              W razie odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa taka jest uważana za niezawartą.

5.              Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy na odległość..

6.              Konsument zwraca w przypadku odstąpienia od Umowy Towar na własne ryzyko oraz koszt.

7.              Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, następujące po korzystaniu z Towaru w sposób wykraczający poza zwykły zarząd w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru Towaru.

8.              Usługodawca wskazuje, że zgodnie z treścią art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładem takich rzeczy mogą być produkty wykonane na indywidualne zamówienie (np. ubrania szyte na zamówienie), produkty spersonalizowane (np. z nadrukiem wskazanym przez Użytkownika).

9.              Usługodawca zwróci Konsumentowi należność za Towar odesłany w związku z odstąpienie od Umowy przez Konsumenta w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na odległość. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania zwracanego Towaru

10.          Użytkownikom, którzy nie są Konsumentami, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy opisane w ustawie o prawach konsumenta.

11.          W przypadku Umów zawieranych z Konsumentami Usługodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne Towarów( rękojmia).

12.          Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Towaru Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

13.          Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

14.          Reklamacje Konsument powinien zgłosić Usługodawca poprzez formularz kontaktowy udostępniony w ramach Serwisu, poprzez przesłanie wiadomości email na adres biuro@multi-textil.pl lub poprzez przesłanie zgłoszenia na adres Usługodawcy, tj. ul. Sienkiewicza 23, 05-080 Izabelin B W zgłoszeniu Konsument musi opisać wadę oraz swoje żądanie.

15.          Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

16.          Konsument do reklamacji powinien dołączyć potwierdzenia zakupu Towaru (może nim być np. paragon fiskalny, faktura VAT, potwierdzenie zapłaty za Towar). Usługodawca informuje także, że bez zapoznania się z reklamowanym Towarem może nie być możliwe rozpatrzenie złożonej reklamacji, w związku z tym Konsument powinien odesłać Towar do Usługodawca, chyba że ustali z nim inaczej po zgłoszeniu reklamacji.

17.          Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca poinformuje zgodnie z wyborem Konsumenta– telefonicznie lub w wiadomości e-mail.

 

 1. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 

1.              Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Użytkowników nie będących Konsumentami.

2.              Użytkownikowi nie będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

3.              Z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi przechodzą na Użytkownika nie będącego konsumentem związane z nim korzyści i ciężary oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W takim wypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od chwili przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Użytkownikowi.

4.              Po wydaniu Towaru przewoźnikowi, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności również za ewentualne opóźnienie dostawy.

5.              W razie przesłania Towaru za pośrednictwem przewoźnika Użytkownik nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń przysługujących Użytkownikowi wobec Usługodawcy z tego tytułu.

6.              Usługodawca wskazuje, że w ramach rękojmi za wady rzeczy Użytkownikowi będą przysługiwać jedynie roszczenie o naprawienie wady lub o dostarczenie towaru lub usługi wolnej od wad.

7.              Z uprawnienia, o którym mowa w ust. 8.6 Użytkownik może skorzystać w terminie 6 miesięcy od dnia wydania Towaru lub wykonania Usługi.

8.              Reklamacje Użytkownik zobowiązany jest zgłosić za pomocą formularza udostępnianego w Serwisie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9.              Usługodawca w terminie 30 dni rozpatrzy reklamację lub wezwie do przesłania Towaru lub zdjęcia przedstawiającego faktyczne zaistnienie wady.

10.          Użytkownik zobowiązany jest do zweryfikowania dostarczonych towarów pod względem ich ilości i jakości niezwłocznie po ich odebraniu, przy czym nie później jak w terminie 24 godzin od odbioru.

11.          Użytkownik chcąc skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi zobowiązany jest do zgłoszenia wady niezwłocznie po jej ujawnieniu, tj. nie później jak tego samego dnia.

12.          W przypadku wniosku Usługodawcy o przesłanie wadliwego Towaru celem dokonania jego oględzin i rozpatrzenia reklamacji, Użytkownik może na koszt Usługodawcy odesłać go ustalonym z Usługodawcą środkiem transportu.

13.          W zgłoszeniu wady Użytkownik nie będący konsumentem zobowiązany jest do wskazania:

   1. okoliczności ujawnienia wady,
   2. daty ujawnienia wady,
   3. szczegółowego opisu wady.

 

 1. ROZWIĄZANIE UMOWY

 

1.              Rozwiązanie Umowy następuje za porozumieniem stron — w każdej chwili, bez podania przyczyn.

2.              Usługodawcy przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy, w razie naruszania Regulaminu przez Użytkownika.

3.              Przed skorzystaniem z uprawnienia, o którym mowa w ust. 9.2 Regulaminu, Usługodawca wezwie Użytkownika do zaprzestania wykonywania wymienionych tam działań wyznaczając mu termin nie krótszy niż 3 dni, po upływie którego może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust. 9.2 Regulaminu. Zastrzeżenia co do wypowiedzenia umowy w trybie ust. 9.2 Regulaminu Użytkownik może zgłosić kontaktując się z Usługodawcą za pomocą narzędzi udostępnionych w Serwisie

4.              Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi z zachowaniem 10 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku nie niezaakceptowania przez Użytkownika niebędącego Konsumentem nowego regulaminu lub polityki prywatności.

5.              W przypadku chęci odstąpienia przez Użytkownika od umowy z Usługodawcą, z wyjątkiem sytuacji odstąpienia o której mowa w ust. 7 Regulaminu, musi on podać podstawę prawną odstąpienia oraz musi wyznaczyć Usługodawcy dodatkowy termin, nie krótszy niż 14 dni, na wykonanie zobowiązania lub zaniechanie naruszeń.

6.              W przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu przez Użytkownika nie będącego Konsumentem Usługodawca wezwie go do przedstawienia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów i w tym celu wyznaczy mu czas nie krótszy jak 3 dni robocze. W przypadku zwłoki w udzieleniu odpowiedzi Usługodawca będzie uprawniony do naliczania kary umownej w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wyliczoną karę umowną.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1.              Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

   1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług spowodowane siłą wyższą lub innymi czynnikami niezależnymi od Usługodawcy,
   2. następstwa wykorzystania Konta przez osoby trzecie, w przypadku gdy uzyskały one dostęp do Konta w następstwie działań lub zaniechań Użytkownika,
   3. szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
   4. realizację umów przez Partnerów,
   5. autentyczność materiałów zamieszczanych przez Użytkowników i Partnerów.
   6. utracone przez Użytkownika korzyści,
   7. trwałą albo czasową niemożliwość świadczenia Usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia Usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich za pomocą, których usługa jest świadczona,
   8. skutki nieprawidłowego wykorzystania świadczonej Usługi przez Użytkownika,
   9. skutki naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy o świadczenie danej Usługi,

j.            skutki udostępnienia przez Użytkownika jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi,

2.              Jeżeli w Serwisie zostaną udostępnione linki do stron należących do osób trzecich (w tym do Partnerów) Usługodawca nie odpowiada za treści na nich zawarte oraz ich dostępność. Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności udostępnianymi na stronach internetowych innych aniżeli Serwis.

3.              Odpowiedzialność względem Użytkowników nie będących Konsumentami ograniczona jest wyłącznie do szkód wyrządzonych przez Usługodawcę w sposób umyślny lub na skutek rażącego niedbalstwa.

4.              Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Serwisu w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika, jednakże w przypadku zauważenia przez Użytkownika w Serwisie treści, które naruszają Regulamin, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę, a ten niezwłocznie podejmie kroki mające na celu ustalenia, czy faktycznie treści naruszają Regulamin.

 

 1. DANE OSOBOWE

 

1.              Korzystanie z Serwisu lub poszczególnych jego Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika danych osobowych. W takim przypadku brak udostępnienia danych osobowych, podanie nieprawdziwych danych osobowych, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może ograniczać możliwość korzystania z Serwisu lub poszczególnych jego Usług.

2.              Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.

3.              Jeśli dane osobowe są niedokładne lub ulegną zmianie Użytkownik jest zobowiązany do ich niezwłocznego zaktualizowania.

4.              Użytkownik nie może dodawać innych Użytkowników do swojej listy mailingowej, telefonicznej lub SMS w celach komercyjnych, jeśli osoby te nie wyrażą na to zgody.

5.              Jeśli Użytkownik ujawni swoje dane osobom trzecim lub skorzysta z ich witryn, wówczas będą obowiązywać zasady prywatności przyjęte przez te osoby trzecie.

6.              Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych Użytkowników przekazywanych w związku z korzystaniem z Serwisu znajdują się w Polityce Prywatności.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.              Regulamin w aktualnym brzmieniu wchodzi w życie w dniu 01.06.2018

2.              Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą udostępnienia ich na stronach Serwisu z zastrzeżeniem, że umowy z Usługodawcą, które rozpoczęto realizować przed wejściem w życie zmian, są kontynuowane na zasadach dotychczasowych, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na przyjęcie nowych rozwiązań.

3.              O treści zmian Regulaminu lub o zaprzestaniu prowadzenia danej Usługi Użytkownik zostanie poinformowany mailowo lub poprzez umieszczenie przez Usługodawcę stosownej informacji na stronie zawierającej Regulamin.

4.              Wszelkie spory będą rozstrzygane wedle prawa polskiego.

5.              Spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami nie będącymi Konsumentami lub Partnerami będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla aktualnej siedziby Usługodawcy.

6.              Konsumentom na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) przysługuje prawo do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR).

7.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.0.459 t.j.)