1.      Definicje Serwisu oraz Użytkownika znajdują się w Regulaminie Serwisu.

2.      Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Grzegorz Marek i Anita Nowakowska-Marek prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w ramach Multitextil s.c. GRZEGORZ MAREK ANITA NOWAKOWSKA MAREK z/s w Izabelinie (ul. Jana Wieczorka 20, 05-080 Izabelin) REGON: 101593364, NIP: 7282793310

3.      Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie i w związku z zawieranymi z użytkownikami umowami na świadczeniu usług lub sprzedaży. Celem przetwarzania danych osobowych jest dostarczanie Użytkownikom usług lub towarów opisanych w Regulaminie i  prawidłowa realizacja zobowiązań wynikających z łączących strony stosunków prawnych.

4.      Podanie adresu email jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak podania tych danych osobowych uniemożliwi Administratorowi świadczenie usług.

5.      Podanie adresu email, adres dostawy, telefon, imię i nazwisko jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Brak podania tych danych osobowych uniemożliwi Administratorowi realizację umowy sprzedaży.

6.      Użytkownik może wyrazić zgodę i przekazać Administratorowi również inne dane aniżeli te wskazane w pkt. 4 i 5 Polityki Prywatności.

7.      Dane osobowe Użytkowników są zbierane przez Administratora w przypadku:

a.       zakładania, aktualizowania i dodawania informacji do Konta,

b.      korzystania przez Użytkowników z usług Serwisu, w tym składania zamówień na Towary,

c.       przekazywania i zamieszczenia informacji (w tym ofert i komentarzy) w ramach Serwisu,

d.      interakcji w ramach Serwisu,

e.       wymiany korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

8.      Administrator wykorzystuje narzędzia komunikacji elektronicznej takiej jak e-mail oraz smsy, w celu informowania Użytkowników o nowych funkcjonalnościach dodanych w Serwisie na interesujące Użytkowników tematy. Podstawą takiej działalności jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”). Administrator dokonał oceny wpływu tej aktywności na prywatność Użytkowników i po rozważeniu interesów Użytkowników doszedł do wniosku, że nie będzie miało to negatywnego wpływu na prywatność Użytkowników. Cel takiego wykorzystania danych osobowych przynosi Użytkownikom istotne korzyści w postaci możliwości śledzenia zmian i nowości w interesujących ich tematach.

9.      Za zgodą Użytkownika, Administrator przetwarza dane osobowe w celach marketingowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w takim celu jest dobrowolna i nie wpływa na możliwość zawarcia innych umów z Usługodawcą.

10.  Dostęp do danych zgromadzonych przez Administratora mogą mieć zewnętrzne firmy świadczące dla Administratora usługi, w szczególności takie, jak: hosting, utrzymanie serwerów, utrzymanie baz danych, przekazywanie zautomatyzowanych informacji do Użytkowników, prace serwisowe, diagnostyczne i naprawcze, marketing, analityka, księgowość, poczta elektroniczna, udostępnianie widgetów do umieszczania na stronie www, dostarczanie systemu typu helpdesk, pośrednictwo w płatnościach elektronicznych, dostarczanie platformy sklepowej, kopie zapasowe. Podmioty te są odbiorcami danych, będąc tak zwanymi podmiotami przetwarzającymi działającymi w imieniu i na polecenie Administratora. Administrator dba, aby podmioty te przechowywały dane w Unii Europejskiej, lub w przypadku przechowywania ich poza Unią Europejską, aby dane te były odpowiednio zabezpieczone.

11.  Administrator, co do zasady, nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (Unię Europejską), z wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie 7 powyżej, zdanie ostatnie.

12.  W przypadku korzystania z usług płatnych dane osobowe związane z płatnościami przekazywane są do operatora płatności. Administrator ma dostęp do danych osobowych przekazywanych do operatora płatności oraz realizowanych za jego udziałem transakcji.

13.  Administrator przekazuje również podmiotom zewnętrznym zanonimizowane pliki tzw. ciasteczka (cookies) i inne zanonimizowane dane o Użytkownikach. Dane te samodzielnie nie pozwalają na odszyfrowanie aktywności konkretnego Użytkownika w Serwisie, ale pozwalają określić dane geograficzne, statystyczne i demograficzne Użytkowników. Przekazywanie tych danych ma na celu dostosowanie kierowanych do Użytkowników reklam i innych podobnych przekazów.

14.  Administrator będzie przechowywać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług i umowy sprzedaży. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat w celu zabezpieczenia dochodzenia roszczeń, wykonania zobowiązań podatkowych, wykonywania obowiązków reklamacyjnych, a także w celach archiwizacyjnych.

15.  Użytkownik zgodnie z art. 20 RODO ma prawo do przenoszenia dotyczących go danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, tak, aby mógł przesłać te dane innemu administratorowi. Można również wnosić, aby Administrator przesłał te dane osobowe innemu, wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą, administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

16.  Administrator informuje, że profilowanie Użytkowników ma na celu poprawienie jakości usług dostarczanych Użytkownikom. Do profilowania Administrator wykorzystuje dane o aktywnościach, zainteresowaniach i preferencjach Użytkownika w Serwisie oraz na innych stronach internetowych. Do profilowania Administrator wykorzystuje również informacje i dane o dodanych przez Użytkownika treściach w Serwisie oraz na podstawie innych aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te są przetwarzane przez specjalny algorytm. Administrator informuje, że na profilowanie, które wywiera wobec Użytkowników skutki prawne niezbędna jest zgoda. Cofnięcie zgody na profilowanie nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody.

17.  Komunikacja marketingowa to prowadzone za pomocą poczty e-mail lub innych podobnych narzędzi, w tym smsów, działanie mające na celu zapoznanie Użytkownika z ofertami i promocjami Administratora oraz innych podmiotów.

18.  Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

19.  Administrator może nie udzielić dostępu do danych osobowych i odmówić ich modyfikacji lub usunięcia tylko w sytuacji, gdy zezwala na to powszechnie obowiązujące prawo.

20.  Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane organom wymiaru sprawiedliwości i innym podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia po wcześniejszym zweryfikowaniu wniosku o przekazanie danych i w zakresie wynikającym tylko z tego wniosku.

21.  W trakcie korzystania z Serwisu przez Użytkownika automatycznie pobierane są takie informacje jak adres IP, hostname, rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czas dostępu, adresy odwiedzany stron w Serwisie, adres strony internetowej z jakiej Użytkownik przeszedł do Serwisu, ślad przesuwania kursora, kliknięcia, oraz inne dane tego rodzaju. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej lub usług podmiotów zewnętrznych.

22.  Dane są przechowywane w bazie danych, na serwerach Administratora lub na serwerach należących do dostawców Administratora, przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

23.  Administrator stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.

24.  Serwis gromadzi także anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Administrator analizuje gromadzone dane, korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy, którym jest Google Analytics, Facebook Analytics, Google Adwords. Powyższe narzędzia działają w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby.

25.  Serwis może wykorzystywać funkcje Google Analytics. Użytkownicy mogą zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą ustawień reklam. Google udostępnia narzędzie blokujące zbieranie danych przez Google Analytics.

26.  Serwis wykorzystuje systemy wsparcia użytkowników, takie jak Help Scout.

27.  Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych i w związku z tym Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

28.  Pliki cookie to małe fragmenty tekstu, wysyłane przez Serwis do przeglądarki Użytkownika, zapisywane w pamięci urządzenia i wysyłane do Serwisu za każdym razem. Zmienne Local Storage i Session Storage (nazywane łącznie Web Storage) są podobne do plików cookie, z tą różnicą, że przeglądarka nie wysyła ich każdorazowo do Serwisu. Zarówno pliki cookie jak i zmienne Web Storage mogą być usuwane po zamknięciu przeglądarki Użytkownika (sesyjne pliki cookie i zmienne Session Storage) lub przechowywane dłużej (trwałe pliki cookie oraz zmienne Local Storage). Opisane wyżej technologie są powszechnie wykorzystywane w celu umożliwienia działania i poprawy wydajności stron internetowych oraz zbierania danych o zachowaniach Użytkowników. W przypadku pytań odnoszących się do przetwarzania danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Administratorem.

29.  Za pomocą plików cookie i zmiennych Web Storage Usługodawca zapewnia wydajne i bezpieczne działanie wszystkich funkcji Serwisu. Ponadto identyfikuje Użytkowników i dostosowuje Serwis do indywidualnych preferencji Użytkowników.

30.  Usługodawca korzystama z systemów zewnętrznych, które mogą umieszczać na urządzeniach Użytkowników pliki cookie i zmienne Web Storage. Takimi wykorzystywanymi systemami są:

a.       Google Analytics,

b.      Piksel Facebooka,

c.       Google Adwords,

d.      Google reCAPTCHA,

e.       YouTube i Vimeo.

31.  Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i zmiennych Web Storage w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby tego nie robiła, przy czym może to wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności Serwisu. Szczegółowe informacje o sposobie zmian w ustawieniach znajdują się na stronach podmiotów odpowiedzialnych za funkcjonowanie danej przeglądarki internetowej.

32.  Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że nastąpiło naruszenie przetwarzania jego danych osobowych.